โซล่าเซลล์ คืออะไร มีหลักการทำงานอย่างไร และทำงานร่วมโคมไฟโซล่าเซลล์อย่างไร

โซล่าเซลล์ คืออีกหนึ่งเทคโนโลยีที่มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพราะ เป็นการนำพลังงานที่ไม่มีวันหมดมาใช้ นั่นคือ แสงพระอาทิตย์ ซึ่งเหมาะกับสถานการณ์ ณ ปัจจุบันเป็นอย่างมาก เพราะ พลังงานแสงพระอาทิตย์นั้น เป็นพลังงานสะอาด ไม่มีมลพิษ โซล่าเซลล์ถูกนำมาพัฒนาเป็นโคมไฟถนนโซล่าเซลล์ ที่ทำให้ประหยัดค่าใช้จ่ายสำหรับผู้ที่นำไปใช้ในพื้นที่ห่างไกล เช่น ตามชนบทที่สายไฟฟ้ายังไปไม่ถึง หรือ ตามสวน ไร่ นา ที่ต้องการความสว่างทางเดิน และอยู่ในที่โล่งแจ้ง แต่หลักการทำงานและประเภทของโซล่าเซลล์นั้นมีอะไรบ้าง ที่ร่วมกับทำงานกับพลังงานแสงอาทิตย์ พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คืออะไร พลังงานแสงอาทิตย์ (Solar Energy) คือ พลังงานทดแทนชนิดหนึ่งที่สามารถผลิตได้จากการแผ่รังสีของดวงอาทิตย์ที่อยู่ในรูปของแสงแดด ซึ่งให้ทั้งพลังงานแสงและพลังงานความร้อน พลังงานแสงอาทิตย์ถือเป็นพลังงานหมุนเวียนสะอาดที่ไม่ก่อให้เกิดมลพิษหรือส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และยังเป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพสูง ไม่มีวันหมด และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้หลากหลาย หลัก ๆ คือ การผลิตกระแสไฟฟ้าและการผลิตพลังงานความร้อน 3 ระบบพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้า เซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระ (Photovoltaic (PV) Stand Alone System) เป็นระบบผลิตกระแสไฟฟ้าที่ออกแบบเพื่อการใช้งานในพื้นที่ห่างไกลหรือพื้นที่ที่ไม่มีระบบสายส่งไฟฟ้าของการไฟฟ้าหรือโครงข่ายไฟฟ้าแห่งชาติ อุปกรณ์สำคัญที่ใช้ในการผลิตกระแสไฟฟ้าในรูปแบบเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระประกอบด้วย 4 ส่วนหลัก คือ …